مجلات علمی پژوهشی/ ترویجی

 • نامه فرهنگستان

  نوع نشريه :          دو فصلنامه
  ISSN كد   :           0832-1025
  صاحب امتياز :      فرهنگستان زبان و ادب فارسي
  مدير مسئول :      غلامعلي حداد عادل
   سر دبير :            احمد سميعي (گيلاني)
   آدرس :      تهران، بزرگراه حقاني، بعد از ايستگاه مترو، مجموعه فرهنگستان ها، فرهنگستان زبان و ادب فارسي
   صندوق پستي :      6394-15875
   تلفن :      88642439 (021)
   نمابر :      88642500 (021)
   پست الكترونيكي :      farnameh@persianacademy.ir

  وب سایت:   http://persianacademy.ir/fa/naame.aspx
   

 • زبان و زبان شناسی

  نوع نشريه :         دو فصلنامه
  صاحب امتياز :      انجمن زبان شناسی
  مدير مسئول :      يحيی مدرسی
  سر دبير :            مصطفی عاصی
  آدرس :      تهران - بزرگراه كردستان، خيابان شيخ بهائی جنوبی، خيابان ايرانشناسی 64 غربی، طبقه 5 شرقی - كد پستی 1437835859
  صندوق پستی :      5618-15875
  تلفن :             88212003 (021)
  پست الكترونيكی :    info@lsi.ir
  وب سایت:        www.lsi.ir  
   

 • زبان و ادب فارسی

   (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)

    نوع نشريه :      فصلنامه
   ISSN كد :         7976-1023
    صاحب امتياز :      دانشگاه تبريز
    مدير مسئول :      معاون پژوهشي دانشگاه تبريز
    سر دبير :      دكتر معصومه معدن كن
    آدرس :      تبريز، دانشگاه تبريز، دانشكده ادبيات، دفتر نشريه
    تلفن :      3392131 (0411)
    نمابر :      3392131 (0411)
    وب سايت :      www.tabrizu.ac.ir

 • زبان و ادبيات فارسی

    (مجله دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تربيت معلم)

    نوع نشريه :      فصلنامه
    صاحب امتياز :      دانشگاه تربيت معلم
    مدير مسئول :      دکتر غلامعلي فلاح
    سر دبير :      دکتر محمود فتوحی (ويژه نامه زبان و ادبيات فارسي)
    آدرس :      تهران، خيابان انقلاب، خيابان شهيد آيت اله دكتر مفتح، شماره 49، كد پستي 15614
    تلفن :      88828292 (021)
    پست الكترونيكي :      mda_72@yahoo.com

 • پژوهش های زبان و ادبيات فارسی

    (مجله دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان)

    نوع نشريه :      فصلنامه
    كد ISSN :      5486-2008
    صاحب امتياز :      دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
    مدير مسئول :      دكتر اسحاق طغيانی
    سر دبير :      دكتر حسين آقاحسينی
    آدرس :      اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشكده اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انسانی دفتر مجله، كد پستي: 81744
    تلفن :      7933097 (0311)
    نمابر :      7933151 (0311)
    پست الكترونيكي :      daftar-e-majale@litr.ui.ac.ir

 • پازند

    نوع نشريه :       فصلنامه/ ترویجی
    صاحب امتياز :       فاطمه نعيمی
    مدير مسئول :       فاطمه نعيمی
    سر دبير :       دكتر آزیتا افراشی
    آدرس :      تهران
    صندوق پستي :      184-15745
    تلفن :      88309139 (021)
    پست الكترونيكي :      pazandir@pazand.ir
    وب سايت :      http://pazand.ir

 • پژوهش زبان و ادبيات فارسی

    نوع نشريه :      دو فصلنامه
    ISSN كد :         1030-1735
    صاحب امتياز :     پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
    مدير مسئول :      دكتر حسين علي قبادي
    سر دبير :            دكتر حسين علي قبادي
    آدرس :      تهران، خيابان انقلاب اسلامي، خيابان دانشگاه، كوچه شهيد نظري، پلاك47
    صندوق پستي :      1316-13145
    تلفن :      2-66497561 (021)
    نمابر :      66492129 (021)
    پست الكترونيكي :      j.literature@ihss.ac.ir
    وب سايت :      www.ihss.ac.ir

 • نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز)

    نوع نشريه :      فصلنامه
   ISSN كد :        7976-1023
    صاحب امتياز :      دانشگاه تبريز
    مدير مسئول :      دكتر محمد مهدي پور
    سر دبير :      دكتر حسن فتحي
    آدرس :      تبريز، دانشگاه تبريز، دانشکده ادبيات و زبانهاي خارجي، دفتر نشريه دلنشکده ادبيات و علوم انساني
    تلفن :      3392131 (0411)
    نمابر :      3392131 (0411)
    پست الكترونيكي :      nashrieh-adabiat@tabrizu.ac.ir

 • ادب پژوهی

    نوع نشريه :      فصلنامه
    ISSN كد :      8027-1735
    صاحب امتياز :      دانشگاه گيلان
    مدير مسئول :      دكتر غلامرضا رحمدل
    سر دبير :      دكتر غلامرضا رحمدل
    آدرس :      رشت، كيلومتر 6 جاده تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني
    صندوق پستي :      3988-41635
    تلفن :      6690590 (0131)
    نمابر :      6690590 (0131)
    پست الكترونيكي :      adab@guilan.ac.ir
    وب سايت :      research.guilan.ac.ir/adab
      

   

 • زبانشناسی کاربردی

    نوع نشريه :      دو فصلنامه
    ISSN كد :         1634-1735
    صاحب امتياز :      دانشگاه تربيت معلم
    مدير مسئول :      محمدحسين کشاورز
    سر دبير :      محمدحسين کشاورز
    آدرس :      تهران ، خيابان شهيد دکتر مفتح ، شماره 49 ، گروه زبانهاي خارجي،دفتر مجله زبانشناسی كاربردی
    صندوق پستی :      1649-15815
    تلفن :      88304896 (021)
    پست الكترونيكی :      mhkeshavarz@yahoo.com